Tel: +358 207343161

Northern Star Partners

Riippumatonta ja aktiivista varainhoitoa kansainvälisillä markkinoilla

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet Northern Star Partners Oy:ssä

Northern Star Partners on sitoutunut noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN Principles for Responsible Investment) toiminnassaan yleisesti sekä osana hallinnoimiensa rahastojen sijoitustoimintaa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen tarkoittaa, että sijoitustoiminnassa huomioidaan ympäristöön, yhtiöiden yhteiskuntavastuuseen sekä yhtiöiden hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat (engl. Environment, Social, Corporate Governance eli ESG-asiat).

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti Northern Star Partners sitoutuu seuraaviin toimintatapoihin:

1. Northern Star Partners on liittänyt ESG-asiat osaksi sijoitusprosessejaan

Northern Star Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoituskohteiden arvioinnissa kiinnitetään taloudellisen analyysin ohella huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin asioihin, jotka nähdään lisäarvoa tuovina kilpailutekijöinä kohdeyhtiössä.

2. Northern Star Partners toimii aktiivisena omistajana

Northern Star Partners pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun sekä rahastojen sijoituskohteena olevien että uusien yhtiöiden kanssa, mm. pyrkimällä tapaaman niiden toimivaa johtoa, ja näissä keskusteluissa pyritään nostamaan esille myös ESG-asioihin liittyviä kysymyksiä. Northern Star Partnersin omistajaohjauksen periaatteina on, että yhtiö osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhtiökokouksiin, käyttää äänivaltaansa vastuullisesti ja ottaa äänestyspäätöksissään huomioon myös ESG-näkökannat.

3. Northern Star Partners pyrkii edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia

Northern Star Partners pyrkii myötävaikuttamaan tapaamiensa yhtiöiden johtoon siten, että yhtiöissä otettaisiin käyttöön vastuullisen toiminnan standardeja ja että ESG-näkökulmat huomioitaisiin entistä laajemmin yhtiöiden julkisessa raportoinnissa kuten vuosikertomuksissa.

4. Northern Star Partners pyrkii edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla

Northern Star Partners edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden leviämistä sijoitusalalla nostamalla asian keskusteluun yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä suosimalla yhteistyötahoja, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen toiminnassaan.

5. Northern Star Partners pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

Northern Star Partners on jäsenenä vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä

6. Northern Star Partners sitoutuu raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Northern Star Partners seuraa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista omassa toiminnassaan sekä kohdeyhtiöissä, ja raportoi tehdyistä havainnoista kerran vuodessa vastuullisen sijoittamisen raportissa. Nämä vastuullisen sijoittamisen periaatteet julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello